Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς εργασίας

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς εργασίας

  • Posted by admin
  • On 29 Ιανουαρίου 2018
  • 0 Comments

Πρόγραμμα Κατάρτισης Εργαζομένων Κοινωφελούς εργασίας

Ξεκινά άμεσα η κατάρτιση για τους εργαζομένους 8μηνης κοινωφελούς εργασίας του Δήμου Πατρέων της Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ 16/2017:

Ωφελούμενοι:

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 34 Δήμους Θύλακες Ανεργίας – Β Κύκλος, που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις απασχόλησης και έχουν επιλέξει κατά την 1η Συνεδρία Συμβουλευτικής στον ΟΑΕΔ να παρακολουθήσουν τα προγράμματα κατάρτισης σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 16/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.

 

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα;

Α. Θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 120 ωρών

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 100 ώρες Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών ενοτήτων που αφορούν οριζόντιες δεξιότητες) και 20 ώρες «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα».

Η κατάρτιση πραγματοποιείται μία ημέρα την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή. Όσοι δηλαδή επιλέξουν να καταρτιστούν, θα εργάζονται 4 ημέρες της εβδομάδας.

Β. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων Πληροφορικής (σε ένα από τα τρία επίπεδα) που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ ως Φορείς χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. Η πιστοποίηση θα παρέχεται με βάση τυποποιημένες ελεγμένες από τον ΕΟΠΠΕΠ διαδικασίες και θα είναι αναγνωρισμένη από τον ΑΣΕΠ για συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

 

Αντικείμενο των προγραμμάτων κατάρτισης

Οριζόντιες Θεματικές ενότητες
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία 10 ώρες
Βασικές αρχές εργατικού δικαίου – Εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
Τεχνικές σύνταξης βιογραφικού, ανάπτυξη προσωπικής στρατηγικής, επαγγελματικός προσανατολισμός, τρόποι εξεύρεσης εργασίας, προσομοίωση συνέντευξης με τον εργοδότη, κ.α.
Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα 20 ώρες
Δεξιότητες πληροφορικής (επιλογή ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων των ωφελουμένων)
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου I – Στοιχειώδεις Γνώσεις: 90 ώρες  Πιστοποίηση 3 ενοτήτων: Word, Excel, Internet

Ή

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου ΙI – Βασικές Γνώσεις: 90 ώρες  Πιστοποίηση 4 ενοτήτων: Word, Excel, Internet, PowerPoint

Ή

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιπέδου ΙΙI – Προχωρημένες Γνώσεις: 90 ώρες  Πιστοποίηση 5 ενοτήτων: Word, Excel, Internet, PowerPoint, Access

 

Διαδικασία εγγραφής

Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στο πρόγραμμα κατάρτισης οφείλει να προσκομίσει:

  • Βεβαίωση από τον Δήμο ότι απασχολείται στο συγκεκριμένο Δήμο στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 16/2017 Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ
  • Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
  • Τον Αριθμό της αίτησης συμμετοχής τους στη δράση

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πάτρα: Παντανάσσης 4, τηλ. 2610 450701