Προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24%

Προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24%

  • Posted by admin
  • On 22 Ιανουαρίου 2017
  • 0 Comments

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος EUROTEAM σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα για επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος  ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ, όπου παρέχεται η δυνατότητα σε μια επιχείρηση να καταρτίσει το προσωπικό της και καλύψει το σύνολο του κόστους της μέσω της διαδικασία ανταπόδοσης από τον ΟΑΕΔ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24%.

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24% αφορούν στην εργοδοτική εισφορά 0,24% που καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες, συμπεριλαμβανομένων του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α., για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕ∆, συνεισπράττεται µε τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%, το ποσό αυτό μπορεί να επιστραφεί στις επιχειρήσεις με μορφή κατάρτισης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίζουν το προσωπικό τους, το οποίο είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και καταβάλλουν την εργοδοτική εισφορά 0,24% για τους εργαζομένους τους.

Παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος με την μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως τηλεκατάρτισης.

Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν στην επαγγελµατική κατάρτιση είναι ακατάσχετοι, δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.5 του άρθρου 15 του Ν.3762/2009) όπως ισχύει στην παρ.5 του άρθρου 34 του Ν. 4144/13.