Έκτακτη ΓΣ

EUROTEAM ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Γ.ΕΜ.Η. 34577916000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλούνται οι κύριοι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία EUROTEAM ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας Παντανάσσης 4-6 στην Πάτρα, στις 8 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 , με τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για μεταβίβαση άδειας.
2. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών του πέντε (5) τουλάχιστον μέρες από την ημερομηνία που ορίστηκε για την σύγκληση αυτής, στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία από τις αναγνωρισμένες Τράπεζες ( άρθρο 13 του καταστατικού της εταιρείας), στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τις αποδείξεις καταθέσεων αυτών και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα αυτών που αντιπροσωπεύουν στα γραφεία της εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία.
Αποφασίστηκε επίσης η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και να δημοσιευθεί στην υπηρεσία ΓΕΜΗ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 N.4281/2014 και N.4072/2012 αντίστοιχα.
Πάτρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Εταιρικά Νέα