ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ

  • Posted by admin
  • On 12 Δεκεμβρίου 2018
  • 0 Comments

1. «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Νέων 25 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ».

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον κλάδο των ΤΠΕ σε 5.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 25 – 45 ετών, πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης (εκτός πληροφορικής).

Σκοπός της δράσης είναι ο περιορισμός του ελλείμματος ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού που παρεμποδίζει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας προς όφελος της ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και περιλαμβάνει:
1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 3 φάσεις (προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους της κατάρτισης και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή/και μετά τη λήξη της)
2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών
3. πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης
4. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας διακοσίων (200) ωρών.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.
Ενδεικτικά, η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες:
Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
Διαχειριστής Δικτύων
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών
Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων
Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
Τεχνικός ασφαλείας συστημάτων πληροφορικής
Σύμβουλος Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-commerce Consultant)
Ανάλυση Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
Διαχειριστής Συστημάτων πληροφορικής.


2. «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων Ηλικίας 30 έως 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»
Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η παροχή σε 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών, υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε κλάδους αιχμής της οικονομίας.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας και της ανταπόκρισής τους στις σύγχρονες απαιτήσεις κλάδων της οικονομίας με προοπτικές ανάπτυξης, όπως είναι οι κλάδοι μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, αισθητικής και άλλων συναφών επαγγελμάτων.

Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher) και θα περιλαμβάνει την ακόλουθη δέσμη παρεμβάσεων:
1. παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε 3 φάσεις ( προ της έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, μετά τη λήξη της θεωρητικού μέρους κατάρτισης και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης έως ή / και μετά τη λήξη της).
2. παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας εκατόν είκοσι έως διακοσίων (120-200) ωρών ανάλογα με την υπό κατάρτιση ειδικότητα.
3. πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
4. απόκτηση εργασιακής εμπειρίας συνολικής διάρκειας τετρακοσίων έως τετρακοσίων ογδόντα (400-480) ωρών.

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης, ήτοι θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) είναι 600 ώρες.

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.

Ενδεικτικά η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ειδικότητες και κλάδους:
Ελασματουργικές εργασίες
Συγκολλήσεις και κοπή μετάλλων
Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
Χειρισμού εργαλειομηχανών
Αισθητικοί
Μακιγιέρ
Τεχνίτες νυχιών (μανικιούρ, πεντικιούρ κ.α.)


ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» – 8μηνης διάρκειας, για 8.993 ανέργους.
Στους 56 Δήμους συμπεριλαμβάνονται οι Δήμοι Ήλιδας, Πύργου, Πάτρας
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η προώθηση στην απασχόληση 8.993 εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, μέσω:
• απασχόλησης στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 56 Δήμους και 37 υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών (επιβλέποντες φορείς) και
• κατάρτισης για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων τους σε συνδυασμό με την απασχόλησή τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα η δράση περιλαμβάνει:
– Τοποθέτηση σε συγκεκριμένη θέση απασχόλησης για 8 μήνες σε Δήμους της χώρας και υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος / φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Για την επιλογή των Δήμων λήφθηκε υπόψη το ποσοστό ανεργίας, η ιδιαιτερότητα που αναπτύχθηκε σε κάποιους δήμους λόγω των πυρκαγιών του τρέχοντος έτους και τέλος οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν σε Δήμους λόγω των προσφυγικών ροών.
– Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, για όσους από τους ωφελούμενους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα επιλέξουν τη συμμετοχή τους στην κατάρτιση. Η συμμετοχή στην κατάρτιση είναι προαιρετική.

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να είναι:
• Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων (στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες) και στην «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
• Εξειδικευμένα αντικείμενα σε σχέση με τη θέση απασχόλησης για τους ωφελούμενους συμμετέχοντες επιπέδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε), με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται μέσω εξετάσεων τις οποίες διενεργούν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες ή από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις.
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και θα προβλεφθεί συγκεκριμένη /ες εργάσιμη / ες ημέρα /ες για την υλοποίησή της παράλληλα με την εργασία των ωφελουμένων συμμετεχόντων στη θέση απασχόλησης, στην οποία θα έχουν τοποθετηθεί κατόπιν της επιλογής τους.

2. «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στους Δήμους και της περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων» – 8μηνης διάρκειας, για 19.918 ανέργους.
Αφορά Δήμους όλης της χώρας
Η δράση έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση και τη μακρά ύφεση που υπέστη η ελληνική οικονομία, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Αποσκοπεί στην επανασύνδεση των μακροχρονίως ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανέργων, στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών και στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Αντικείμενο της δράσης είναι:
α) η προώθηση στην απασχόληση 19.918 ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ (ωφελούμενοι) μέσω της τοποθέτησής τους για συνολικό χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως ισχύει και
β) η κατάρτιση των ωφελούμενων για την περαιτέρω ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων τους προς την επίτευξη του στόχου της ένταξης / επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Η συμμετοχή στην κατάρτιση είναι προαιρετική. Εφόσον οι ωφελούμενοι επιλέξουν να συμμετέχουν στη θεωρητική κατάρτιση, τα αντικείμενα της δύναται να είναι:
– Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων (στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες) και στην «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
– Εξειδικευμένα αντικείμενα σε σχέση με τη θέση απασχόλησης για τους ωφελούμενους συμμετέχοντες επιπέδου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε), με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
Η κατάρτιση θα υλοποιηθεί με την μέθοδο της επιταγής κατάρτισης (Training Voucher) και θα προβλεφθεί συγκεκριμένη /ες εργάσιμη / ες ημέρα /ες για την υλοποίησή της παράλληλα με την εργασία των ωφελουμένων συμμετεχόντων στη θέση απασχόλησης, στην οποία θα έχουν τοποθετηθεί κατόπιν της επιλογής τους.