Ελληνομάθεια

Ελληνομάθεια

  • Posted by admin
  • On 10 Μαΐου 2017
  • 0 Comments

Εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας σε ενήλικες με σκοπό την απόκτηση Πιστοποίησης Ελληνομάθειας.

Η πιστοποίηση χορηγείται μετά από επιτυχή δοκιμασία στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις και είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο ή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι έμαθαν την ελληνική γλώσσα.

Στόχοι του προγράμματος διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ενήλικες μετανάστες είναι:

να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες ώστε να ανταποκρίνονται σε πρακτικές ανάγκες επικοινωνίας
να ενισχυθούν οι κοινωνικές και (δια)πολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την επίτευξη αμοιβαίας πολιτισμικής κατανόησης
να διευκολυνθεί η ενεργός κοινωνική ένταξη των μεταναστών που παρακολουθούν το Πρόγραμμα καθώς και των οικογενειών τους
να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις ελληνομάθειας που τους δίνουν πρόσβαση στη σχετική πιστοποίηση, καθώς και στις εξετάσεις για το «ειδικό πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού» που αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στη διαδικασία απόκτησης του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος.